Vriendenstichting Fonteijne

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

In 1955 liet mevrouw H. de la Fonteijne een groot geldbedrag na. Om dat geld op een maatschappelijk verantwoorde wijze onder te brengen, is de stichting Fundatie de la Fonteijne opgericht. De huidige naam is vriendenstichting Fonteijne. De stichting beheert nu ook andere subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen.

De financiering vanuit de overheid is in principe voldoende om de basiszorg te garanderen. Voor extra’s, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een welzijnsprogramma of de aanschaf van materialen voor activiteiten, zijn echter andere geldbronnen nodig. Hiervoor kan De Rijnhoven een beroep doen op de vriendenstichting Fonteijne.

Jaarlijks kan maximaal € 10.000,= aan subsidie beschikbaar gesteld worden. Aanvragen voor financiering kunnen jaarlijks voor 1 maart worden ingediend. Dit moet schriftelijk gebeuren. Een aanvraag moet:

  • in lijn liggen met de doelstellingen van de Fundatie;
  • helder omschrijven wat de te financieren activiteit is;
  • vergezeld gaan van een begroting;
  • een bedrag van € 10.000 niet te boven gaan;
  • bij voorkeur een tweede financieringsbron hebben;
  • een plan van aanpak met tijdsindicaties hebben.

De vriendenstichting Fonteijne heeft haar zetel in Harmelen. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waarvan minimaal een bestuurslid op persoonlijke titel en de geldende bestuurder van De Rijnhoven. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vriendenstichting Fonteijne beheert en administreert vermogensbestanddelen afkomstig van erfenissen, legaten, schenkingen en donaties, in het bijzonder de nalatenschap van mevrouw H. de la Fonteijne-van den Berg. De stichting voert haar activiteiten uit zonder winstoogmerk. Er wordt geen actief beleid gevoerd om vermogen te verkrijgen. Wel biedt de stichting de mogelijkheid om degenen die De Rijnhoven extra willen bedanken een geldbedrag te schenken.

Vriendenstichting Fonteijne is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen uw giften aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Welke vormen van sponsoring zijn mogelijk?

  • Eenmalige stortingen
  • Een vast bedrag per maand of jaar
  • Het adopteren van een bepaald project zowel door geld en/of door personele inzet bij een activiteit of door het leveren van goederen

Wat krijgt u terug voor uw bijdrage?
Uw giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn dankzij de ANBI-status van de stichting.

Bankgegevens
U kunt uw gift overmaken naar NL 79 RABO 01 40 80 77 13 ten name van Stichting Fundatie de la Fonteijne in Harmelen.