Bestuur en organisatie

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De Rijnhoven heeft een Raad van Bestuur. De primaire taak van de Raad van Bestuur is leidinggeven aan de onderneming. Dit betekent onder meer dat zij verantwoordelijk is voor het realiseren van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat. De Raad van Bestuur is hierover verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Bij het uitvoeren van haar taak laat de Raad van Bestuur zich leiden door de belangen van de onderneming. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, voor het beheer van de risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming.

Marjolein Zanen
Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door de directie:


Petra van Oostrom
Directeur Wonen, Welzijn en Vastgoed

Wim Rongen
Directeur Zorg & Behandeling

Ariadne Rook
Manager Kwaliteit & Innovatie


Nienke Zijlstra
Bestuurssecretaris

 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur van De Rijnhoven. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance code en telt zes leden. De zittingsperiode van de Raad van Toezicht is vier jaar. Er kan maximaal één herbenoeming van nog eens vier jaar plaatsvinden. De Raad van Toezicht is te bereiken via: RvT@rijnhoven.nl

 

H.J. Smid, Voorzitter
C. van Oostveen,
lid commissie kwaliteit, veiligheid
en innovatie
J.J.M. Remmelzwaan RA, lid auditcommissie
R.H. Prins, MSc, lid auditcommissie


J. Buwalda, lid commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie
en vicevoorzitter

Visie op toezicht

Wet- en regelgeving, waaronder de Wet toelating zorginstellingen en de Zorgbrede Governancecode 2022, beschrijven de taken en spelregels voor de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur. In de statuten en reglementen van Stichting De Rijnhoven zijn deze nader uitgewerkt. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht  in zijn visie op toezicht nadere uitgangspunten geformuleerd voor haar handelen.

Visie op toezicht