COVID-19 registratie

De Rijnhoven doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners en cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

 

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners en cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met het secretariaat Zorg: vvanderveer@rijnhoven.nl of 0348 441714.

In navolging van het bericht van afgelopen vrijdag en de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus, heeft De Rijnhoven nieuwe richtlijnen opgesteld.

Tot onze grote spijt hebben wij moeten beslissen om vanaf 16 maart  geen bezoek meer toe te laten in onze locaties. Het risico op besmetting en verspreiding is te groot. De locaties van de dagbegeleiding Buitenhof en Daghof zijn vanaf 17 maart gesloten.

Het is mogelijk dat er omstandigheden zijn waarin bezoek bij een bewoner toch gewenst is. Als dat het geval is kunnen nadere afspraken in overleg met de behandelend arts worden gemaakt.

De activiteiten voor bewoners gaan zo veel als mogelijk door. Hun dag moet (zeker onder deze omstandigheden)  zo prettig mogelijk verlopen. Er zullen alleen geen grootschalige activiteiten meer zijn; alles gebeurt in kleinere groepjes.

We hebben richtlijnen voor de aanwezigheid van personeel. Ook hier is de leidraad voorkomen van besmetting en verspreiding. We houden onze medewerkers dagelijks op de hoogte van ontwikkelingen.

We maken u er op attent dat u de rapportages over de bewoners waarvan u contactpersoon bent kunt lezen in Caren. Caren is gekoppeld aan ons nieuwe zorgdossier. Daarnaast blijven wij Familienet gewoon gebruiken zoals u bent gewend. Er is ook een aparte facebookpagina voor de laatste ontwikkelingen opengesteld.

Het Coronavirus lijkt zich snel door Nederland te verspreiden. De Rijnhoven volgt hieromtrent de landelijke maatregelen en instructies van het RIVM en van onze brancheorganisatie ActiZ.

Wij hebben naar aanleiding van de laatste afgekondigde maatregelen van de overheid de volgende acties uitgezet:

 • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
 • Vergaderingen en andere overlegvormen zijn afgezegd.
 • Wij hebben onze medewerkers met klem verzocht de hygiëneregels nog nadrukkelijker toe te passen en te volgen.
 • Medewerkers met verkoudheids- of hoestklachten en koorts blijven thuis.
 • Medewerkers van De Rijnhoven nemen niet deel aan overleggen van meer dan 5 personen zowel intern als elders.
 • De Rijnhoven heeft een zogenaamd zorgcontinuïteitsplan waarin staat welke maatregelen genomen worden als een aanzienlijk deel van de medewerkers onverhoopt ziek zou worden. Deze maatregelen zijn er op gericht de zorg voor onze bewoners door te laten gaan ook als er veel uitval is.

 

Wilt u uw familielid bezoeken dan vragen wij u de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Geen handen schudden.
 • Niezen en hoesten in de elleboog.
 • Handen wassen bij binnenkomst en verlaten van locaties Coninckshof, Vijverhof, Parkhof en Veldhof. Op korte termijn worden er bij de toegangsdeuren van onze locaties alcoholdispensers geplaatst.
 • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken en meteen weggooien.
 • Terughoudend in lichamelijk contact.

 

Wij verzoeken u tevens om alert te zijn op klachten bij uzelf. Dit zijn vooral verkoudheids- of hoestklachten. Het is belangrijk dat u dan thuis blijft.

 

Wij hopen van harte dat deze situatie snel onder controle komt. Mocht daar aanleiding toe zijn dan houden wij  u graag op de hoogte.

 

 

Mijn naam is Peter Hoekstra. Als projectleider mag ik mij de komende maanden inzetten voor De Rijnhoven om het project Vrijheid en Veiligheid te realiseren. Als zelfstandige ben ik al enkele jaren actief op dit thema.

 

Het project heeft als doel De Rijnhoven en enkele partners uit het lerend netwerk waar De Rijnhoven aan deelneemt, voor te bereiden op de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet zal met ingang van 1 januari aanstaande de wet BOPZ gaan vervangen.

De wet gaat uit van het principe dat een bewoner vrijheid heeft en dat onvrijwillige zorg slechts wordt toegepast ter voorkoming van ernstig nadeel voor de bewoner. Dit vertaalt zich naar een proces van het vinden van een balans tussen vrijheid en veiligheid voor elke bewoner.

In de praktijk roept dit vragen op zoals ‘Wat is nu eigenlijk onvrijwillige zorg?’, ‘Is de beperking van een gesloten deur voor elke bewoner wel noodzakelijk?’,  ‘Wat zijn geaccepteerde risico’s voor een bewoner?’ of  ‘Wat kan de rol van technologie zijn?’

 

De geest van de wet stimuleert het nadenken over hoe wij invulling geven aan vrijheid en veiligheid en hoe wij bewust en onbewust bewoners soms beperken in hun vrijheid. De geest van de wet

vraagt om een kanteling van het geven van meer vrijheid naar het onderbouwd inperken van iemands vrijheid.

 

Binnen het project zal een projectgroep zich het komende half jaar richten op het creëren van beleid op het gebied van vrijheid en veiligheid en praktische zaken die geregeld dienen te worden ter voorbereiding op de nieuwe wet.

Maar de focus van het project komt te liggen op het voeren van de dialoog met professionals en anderen om het gedachtegoed van de wet naar de praktijk te brengen.

 

Mocht je interesse hebben in dit project of een casus willen voorleggen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ariadne Rook of mijzelf via arook@rijnhoven.nl of peter@desamentafel.nl

 

 

Groet,

Peter Hoekstra

Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk gaat van start

Op 19 juni  ondertekent zorgaanbieder De Rijnhoven, samen met Axion Continu en Careyn de samenwerkingsovereenkomst met het UMCU, de Hogeschool Utrecht, de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra voor een academische werkplaats verpleegkunde.  Met deze deelname aan onderzoeks- en innovatieprojecten, implementatie van onderzoek in de praktijk en structurele dataverzameling, zet De Rijnhoven in op verhoging van de kwaliteit, doelmatigheid en innovatie van zorg. Tegelijkertijd  wordt gekeken naar het werkplezier van de verpleegkundigen. Er worden structurele afspraken gemaakt voor stageplaatsen in de praktijk en in het onderzoek.

Doel

De zorg van vandaag sluit onvoldoende aan bij de behoefte van cliënten.  De zorg van de toekomst is niet meer te bemensen  en de oplopende zorgkosten vragen om innovatieve oplossingen. De academische werkplaats verpleegkunde heeft als doel een hoogwaardig verpleegkundig zorgaanbod te realiseren. Dit gebeurt door de combinatie van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis door intensieve samenwerking tussen verpleegkundigen, docenten en onderzoekers zijn daarvan de pijlers.

Kwaliteit van zorg

De Rijnhoven vindt de verhoging van kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de wijk van groot belang. De academische werkplaats biedt hiertoe mogelijkheden door een  integrale wijkgerichte samenwerking. Op deze wijze worden ouderen beter ondersteund om langer zelfstandig thuis te wonen. Door samenwerking in de wijk met huisartsen en welzijnsorganisaties  weet men elkaar te vinden en worden zaken beter op elkaar afgestemd.  Projecten, zoals vroege signalering van kwetsbare ouderen, zelfredzaamheid en palliatieve zorg, zijn hierin van groot belang. Met name voor de cliënt is dit prettiger en duidelijker.

Behoud van zorgmedewerkers

De academische werkplaats vormt een aantrekkelijke aanvulling op de reeds aanwezige leerwerkomgeving voor (aankomende) verpleegkundigen. Zij biedt verdere professionalisering van het  verpleegkundig handelen. Dit komt niet alleen de cliënt ten goede, maar vergroot ook de aantrekkingskracht van het vak waardoor meer verpleegkundigen in de zorg willen blijven werken.

Academisering

Met het bevorderen van academische carrièremogelijkheden door een combinatie van werk met  praktijkonderzoek of praktijkonderwijs is de werkplaats een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast worden doorgroeimogelijkheden gestimuleerd waardoor er meer academisch opgeleide verpleegkundigen komen die innovatie in de praktijk kunnen bevorderen.