Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2015 is de organisatie van de ouderenzorg in Nederland veranderd. Dit is gebeurd om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk samen verantwoordelijk voor de zorg. Dit wordt geregeld in een aantal wetten.

1. De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Het rijk blijft verantwoordelijk voor mensen die de hele dag intensieve zorg (verpleeghuiszorg) nodig hebben. De WLZ geeft iedere inwoner van Nederland met een ziekte of handicap, die een blijvende behoefte heeft op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid recht op zorg met verblijf. De verzekerde kan zijn zorg in verschillende vormen krijgen, in de vorm van zorg in natura, volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget. Om WLZ-zorg te kunnen krijgen is een indicatie nodig. 2015 is een overgangsjaar. Verzekerden met een “oude” AWBZ-indicatie behouden recht op zorg per 1 januari 2015.

2. Zorgverzekeringswet (Zvw)

De individuele zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het basispakket uit de zorgverzekeringswet. Hieronder vallen wijkverpleging en verzorging en palliatieve zorg.

3. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een taak van uw gemeente. Hieronder vallen ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, (dag)opvang, ondersteuning mantelzorger, cliëntenondersteuning (bijv. ouderenadviseur) en huishoudelijke zorg.

Informatie over veranderingen in de zorg

Op www.zorgwijzer.nl/ vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de langdurige zorg. Ook worden tips gegeven om je eigen zorg goed te regisseren. En worden de meest voorkomende misverstanden over de zorg in Nederland de wereld uit geholpen. De website www.hoeverandertmijnzorg.nl is speciaal bedoeld voor vragen van cliënten en hun naasten (de mensen die in zorg zijn). Heeft u een nieuwe zorgvraag en wilt u weten welke ondersteuning bij uw situatie past? Kijk dan op Regelhulp.nl.

Brochures

De overheid heeft ook een aantal brochures uitgegeven die u hier kunt downloaden: