Privacy

 

Privacy bij De Rijnhoven

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Om de privacy van onze cliënten te waarborgen heeft De Rijnhoven een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op al onze diensten.

Noodzakelijke persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt bij De Rijnhoven worden persoonsgegevens gevraagd. De gegevens over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid worden bewaard in zorgdossiers. Deze dossiers zijn bij De Rijnhoven geautomatiseerd in het Elektronische Cliëntendossier (ECD). Uw administratieve gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en de naam van uw vertegenwoordiger, worden geregistreerd bij de administratie van De Rijnhoven.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacyreglement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Ook worden gegevens vastgelegd, die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen.
Uiteraard zijn onze medewerkers tot geheimhouding verplicht. Dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Rechten cliënt
Als cliënt heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Dit geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordiger wanneer een cliënt wilsonbekwaam is. Bent u van mening dat wij het privacyreglement niet nakomen, dan kunt u een klacht indienen.

Verstrekken van gegevens
Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kunnen wij informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het CIZ, de huisarts of een specialist.
Bovendien mogen op aanvraag (anonieme) gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Bewaren van gegevens
Na het beëindigen van de zorg- en/of dienstverlening worden de gegevens volgens de wettelijke termijnen bewaard en daarna vernietigd.

Functionaris Gegevensbescherming
Op basis van het feit dat De Rijnhoven gegevens verwerkt die betrekking hebben op de categorie gezondheid  van personen  is het aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. De FG ziet toe op de omgang met persoonsgegevens  binnen de organisatie, controleert of dit aan wet- en regelgeving voldoet  en functioneert als privacyvraagbaak.  Voor De Rijnhoven is Nienke Zijlstra de functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via 0348 -44 1714.