Cliëntenmedezeggenschap

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt op welke wijze de medezeggenschap moet plaatsvinden. Deze wet bepaalt onder andere dat het bestuur van De Rijnhoven bij bepaalde beslissingen rekening moet houden met het advies van de cliëntenraad.

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner, cliënt of bezoeker van de dagbegeleiding van De Rijnhoven meepraat over het beleid van onze zorginstelling. Het gaat hierbij om zaken als: de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, het zorgleefplan, eigen bijdragen, benoeming van een bestuurder, een fusie of een verbouwing. Dit kan in de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners, cliënten en bezoekers. Naast cliënten kunnen in bepaalde situaties ook hun vertegenwoordigers (vaak familieleden) zitting nemen.

De Rijnhoven werkt sinds eind 2016 met zelforganiserende teams. De samenstelling van cliëntenraden volgt, naast de financieringsstructuur, de organisatiestructuur, reden waarom de organisatie van cliëntenraden gewijzigd is van locatie-gebonden raden naar gemeentelijke cliëntenraden.

Er zijn drie cliëntenraden, één voor iedere gemeente waarin De Rijnhoven zorgt levert in alle drie de zorgsoorten uit de Wlz, Zvw en Wmo. Dat zijn de gemeentes Harmelen/Woerden, Montfoort en Utrecht.

  • CR Harmelen/Woerden: Vijverhof, Zorg Thuis Harmelen en Daghof
  • CR Montfoort: Bloesemhof, Zorg Thuis Montfoort en Vlinderhof
  • CR Utrecht: Coninckshof, Parkhof, Veldhof, Zorg Thuis Vleuten-De Meern en Buitenhof

Naast deze drie cliëntenraden is er een overkoepelende Cliëntenraad De Rijnhoven (verder CDR). Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden uit het midden van de drie lokale cliëntenraden. Alle onderwerpen die Rijnhoven-breed spelen worden door de CDR behandeld. De CDR heeft een onafhankelijke voorzitter, dit is Jan Harkema. Hij en de cliëntenraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op dit moment zoeken wij nog steeds naar kandidaten die plaats willen nemen in de gemeentelijke cliëntenraden. Met name van de zorgsoorten ‘Psychiatrie’, ‘Dagbegeleiding’ en ‘Zorg Thuis’, evenals iemand uit de locatie Parkhof is er nog geen vertegenwoordiging in de raden. Wij vinden het wel belangrijk dat alle zorgsoorten in onze cliëntenraden een vertegenwoordiging kennen.

De gemeentelijke cliëntenraden vergaderen gemiddeld een keer per maand waarvan om de maand met de directie. Hierbij komen allerlei onderwerpen over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan bod. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de externe klachtenfunctionaris van De Rijnhoven.

Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden contact met de bewoners. De (overleg)vergaderingen van de cliëntenraden zijn toegankelijk voor alle bewoners, cliënten en bezoekers als u zich vooraf eerst aanmeldt. Voor data en tijdstippen zie de agenda. De agenda en verslagen kunt u opvragen bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@rijnhoven.nl.

Mocht u belangstelling hebben om mee te praten over het beleid van De Rijnhoven en wilt u in uw gemeente deel uitmaken van de cliëntenraad, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris via mailto:cliëntenraad@rijnhoven.nl.