Algemeen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt op welke wijze de medezeggenschap moet plaatsvinden. Deze wet bepaalt onder andere dat het bestuur van De Rijnhoven bij bepaalde beslissingen rekening moet houden met het advies van de Cliëntenraad.

Er zijn drie Cliëntenraden, één voor iedere gemeente waarin De Rijnhoven zorgt levert in alle drie de zorgsoorten uit de Wlz, Zvw en Wmo. Deze lokale Cliëntenraden behandelen lokale onderwerpen als bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, recreatie, maaltijden, of een verbouwing. De lokale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners, cliënten en bezoekers aan Dagbegeleiding binnen de desbetreffende gemeente. Naast deze drie cliëntenraden is er een overkoepelende Cliëntenraad De Rijnhoven (verder CDR). Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden uit het midden van de drie lokale cliëntenraden. Alle onderwerpen die Rijnhoven-breed spelen worden door de CDR behandeld.

De CDR presenteert jaarlijks een verslag van haar activiteiten in een jaarverslag. Klik op de link voor het jaarverslag 2018 .