Bestuur en organisatie

De Rijnhoven heeft een Raad van Bestuur. De primaire taak van de Raad van Bestuur is leidinggeven aan de onderneming. Dit betekent onder meer dat zij verantwoordelijk is voor het realiseren van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat. De Raad van Bestuur is hierover verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Bij het uitvoeren van haar taak laat de Raad van Bestuur zich leiden door de belangen van de onderneming. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, voor het beheer van de risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Trudy Prins vormt de eenkoppige Raad van Bestuur van De Rijnhoven.

De raad van bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door de directie:

Raad van toezicht (per 1 januari 2020)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur van De Rijnhoven. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance code en telt vijf leden. De zittingsperiode van de Raad van Toezicht is vier jaar. Er kan maximaal één herbenoeming van nog eens vier jaar plaatsvinden.
De raad van toezicht is te bereiken via: RvT@rijnhoven.nl

Visie op toezicht

Wet- en regelgeving, waaronder de Wet toelating zorginstellingen en de Zorgbrede Governancecode 2017, beschrijven de taken en spelregels voor de Raad van Toezicht en voor het bestuur. In de statuten en reglementen van Stichting Woon- Zorgcentra De Rijnhoven (hierna: De Rijnhoven) zijn deze nader uitgewerkt.  De visie van de Raad van Toezicht op deze rollen ligt ten grondslag aan deze uitwerking en is mede richtinggevend voor het daadwerkelijk handelen. Lees meer